6

Produkter & tjenester

Tradisjonell regnskapsføring

 

Våre kunder samler sine fakturaer og kvitteringer i en egen perm levert av oss og sorterer bilag i hovedgrupper og leverer denne til oss ukentlig, månedlig eller minimum hver annen måned. Vi bokfører bilag, avstemmer regnskapet og produserer rapporter i forskjellige varianter for videre gjennomgang etter nærmere avtale. Vi passer på tidsfrister til myndigheter og gir fast pris for tjenesten avhengig av bilagsmengde. Tjenesten kan utvides til også å omfatte remittering til dine leverandører 1 gang pr uke samt rådgivning knyttet til regnskapsoppdraget.
  

Lønnskjøring

 

På grunnlag av timelister og faste opplysninger pr ansatt, leverer vi lønns-slipper, banklister, konteringslister m.v. 1 gang pr måned. Vi sender terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver maskinelt til myndighetene og får oppdatert lønningssystemene løpende for å kunne takle nye regler. Også her gir vi fast pris på tjenesten. Nesten uten unntak blir denne pris lavere enn summen av kostnadene ved å ha egne systemer for lønnskjøring hvis du også tar med kostnader til bruk av egne ansatte. Lønnsvariabler kan vi også motta via web-løsning som etter gitte forutsetninger automatisk går inn for behandling i neste lønnskjøring.

Årsoppgjør

 

På grunnlag av et avstemt regnskap, foretar vi årsoppgjør for våre kunder enten selskapsformen er ENK, DA, ANS, AS e.l. Skatteberegning, årsoppgjørsdisposisjoner og elektronisk innsending til myndigheter inngår i denne tjenesten. En god planlegging før og i årsoppgjørsarbeidet fra både deg som kunde og oss er svært viktig for et korrekt årsregnskap til bruk for både banker, myndigheter og eget bruk . Ca 95% av våre kunder har vi de siste år levert lovpålagte oppgaver innenfor ordinære innleveringsfrister.

Vi kan også være behjelpelig med selve årsoppgjøret for næringsdrivende som kommer inn under reglene i bokføringsforskriftene med mindre enn 300 bilag pr år som fører regnskapet selv for eksempel i et regneark.  Rådgivning og teknisk utarbeidelse av årsoppgjørs-rapporter vil normalt inngå i denne tjenesten.

Rådgivning

 

Som medlem av Regnskap Norge og vår tilknytning til ECIT, har vi tilgang til rådgivningsverktøy tilpasset små og mellomstore bedrifter. Vår rådgivning foregår normalt til våre kunder der vi gjennom løpende arbeid blir gjort kjent med virksomheten.  Valg av selskapsform, nyetablering, omdanning av virksomhet, fisjon, fusjon, firmabil eller kilometergodtgjørelse, lønn eller utbytte, investeringer, problemstillinger rundt merverdiavgift, skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift er eksempler på områder vi er vant med å rådgi for våre kunder.  Det påviler enhver næringsdrivende å sette seg inn i gjeldende lover og regler og  følge disse.  Sett derfor av litt tid til et møte rundt din virksomhet – det kan fort lønne seg!

Økonomisjef på deltid

Økonomisjef på deltid, personalansvarlig i bedriften til faste dager for eksempel noen dager før lønningsdag, kortperiodisk bistand hos våre kunder ved sykdom eller lignende, er eksempler på tjenester som kan knyttes opp til vårt regnskaps- eller lønnsoppdrag. Du vil da ha hele regnskapet ditt «i huset» og kan dra nytte av vår rådgivning innenfor avtalte tidsrammer.  Normalt tilbyr vi 3 eller 5 timers-økter en gang pr uke, 14-dag eller måned til faste forutsigbare priser. 

Skreddersøm

 

I tillegg til å benytte flere standard regnskapssystemer som tilbys i markedet, har vi lang erfaring i å tilpasse våre tjenster og tekniske løsninger til den enkelte kunde.